Bắt đầu gom hàng được rồi. Từ từ dần dần gom tới 20/12 là bung lụa. Sữa với oil là ấm no!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play