Tập gặp Kim, Trump gặp Tập và Kim sắp hội kiến Trump, Bộ 3 bất khả $THI :v, liệu Trump có là Henry Kissinger thứ 2 và Ủn như 1 Hoàng Sa thứ 2, trở thành con tốt thí trên bàn cờ lần này ko phải là chính trị mà là thương mại... Happy Ending $Worldtrade $DJIA
Dự tăng
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play