Quang Nguyen@Luckyluke_2018
Tham gia từ ngày 21/03/2018
Quan điểm đầu tư
Kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn.. và chớp lấy cơ hội..
Xem thêm về @Luckyluke_2018...
Mark Minervini on US stock market..
avatar
Sập toàn tập!

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play