Tan le minh@Stockboy9935
Tham gia từ ngày 08/03/2018
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 6/12/2018 lúc 9:50
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 6/12/2018 lúc 9:50
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 6/12/2018 lúc 9:49
Ok chia tay
Chủ tút đã bán mã này ngày 29/11/2018 lúc 9:010
Em không hiểu lắm về CK, mong cao nhân chỉ điểm thêm. Khi nào cần bán ạ?
Bán tháo
Chủ tút đã bán mã này ngày 27/11/2018 lúc 10:07
Múc
Chủ tút đã bán mã này ngày 27/11/2018 lúc 13:09
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play