Sự kiện ngày mới@mi003
Tham gia từ ngày 18/04/2017
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (15-11-2018) $DLG: Giao dịch phát hành thêm: 14.3 triệu CP $LHG: Giao dịch phát hành thêm: 0.45 triệu CP $NRC: Trả cổ tức năm 2017 (2000 đ/cp)...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (14-11-2018) Các mã liên quan: $PWS, $SPH, $VIR, $CT3, $GTS, $TDB, $LBM, $DBT.
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (13-11-2018) $EVS: Phát hành thêm: 40 triệu CP, tỷ lệ 100:66.67, giá 10000 đ/cp Các mã liên quan: $MCT, $MIG, $EVS/
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (12-11-2018) Các mã liên quan: $BTP, $DC4, $BSP, $CTP, $GEG, $BAB, $C69, $TDP, $HTN.
avatar
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (09-11-2018) $NDN: Trả cổ tức năm 2018 (1000 đ/cp) $DAG: Giao dịch phát hành thêm: 2.5 triệu CP Các mã liên quan:...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (08-11-2018) $IDI: Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 $IDI: Trả cổ tức đợt 1/2018 (1100 đ/cp) $DLG: Giao dịch phát hành thêm: 14.3 triệu CP...Xem thêm
Xem các bình luận trước
avatar
@Canh___pri k, ng trả về tk của bác ý.

1
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (07-11-2018) $HSL: Giao dịch phát hành thêm: 3.1 triệu CP $VIB: Trả cổ tức năm 2017 (498 đ/cp) $CTS: Giao dịch phát hành thêm: 8.8 triệu CP $NAF: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016. Tỷ lệ 100:10...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (06-11-2018) Các mã liên quan: $PAI, $SEA, $DSG, $CMG.
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (05-11-2018) $ACB: Giao dịch phát hành thêm: 162.7 triệu CP $TLD: Giao dịch phát hành thêm: 0.72 triệu CP Các mã liên quan:...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (02-11-2018) $HUT: - Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017. Tỷ lệ 100:7 - Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) $CII: Giao dịch phát hành thêm: 0.99 triệu CP...Xem thêm
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play