Trước khi chờ thị trường cân bằng trở lại thì các chứng sĩ hãy tự cân bằng tâm trạng của mình :) just relax *cách sử dụng tiền bạc của Bác Hồ*-"ăn hết lấy thêm, không ăn hết để người khác ăn, đừng để người khác ăn thừa của mình"
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play