$VIC $VHM hôm trước thị trường đi ngang thì $VIC tăng, hôm nay toàn thị trường tăng $VIC gần như đứng yên, nhà tạo hôm trước cố tình kéo $VIC quá rõ. $CTG $PLX $ACB $HDB $STB $VRE $HPG
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play